JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Frågan om dispens från artskyddsförordningen inom område med förekomst av bombmurkla återförvisas till länsstyrelsen

[2017-02-01] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt länsstyrelsens beslut att inte ge dispens enligt artskyddsförordningen för att slutavverka skog och återförvisat målet till länsstyrelsen. Domstolen har funnit att en bedömning av proportionaliteten måste ske inom ramen för dispensförfarandet. Om en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna skulle innebära att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras ska åtgärden bedömas som tillåten och dispens ges.

En fastighetsägare ansökte om dispens enligt 15 § artskyddsförordningen för att slutavverka 1,5 ha skog inom ett område av sin fastighet där inventering har visat förekomst av svampen bombmurkla. Arten omfattas av de nationella fridlysningsbestämmelserna i 8 § artskyddsförordningen. Enligt den bestämmelsen är det förbjudet att bl.a. ta bort eller skada exemplar av bombmurkla. Länsstyrelsen i Värmlands län och, efter överklagande, mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt avslog ansökan eftersom förutsättningar för dispens inte ansetts föreligga.

 

Målet i Mark- och miljööverdomstolen har gällt frågan om räckvidden av förbudet i 8 § artskyddsförordningen när det är fråga om pågående markanvändning.

 

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att den gynnsamma bevarandestatusen för bombmurklan påverkas genom den planerade åtgärden från markägaren och att förbudet i 8 § artskyddsförordningen därför i och för sig aktualiseras.

 

Övervägande skäl talar dock för att det inte varit lagstiftarens avsikt att bestämmelsen i 8 § artskyddsförordningen ska ges en sådan tillämpning att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. Trots bestämmelsens till synes kategoriska utformning måste därför en proportionalitetsavvägning göras.

 

Någon uttrycklig dispensgrund finns inte för denna situation. Frågan om proportionalitet bör dock prövas inom ramen för ett dispensförfarande.

 

Om prövande myndighet finner att en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna i det enskilda fallet skulle leda till att pågående markanvändning avsevärt försvåras bör åtgärden, inom ramen för ett dispensförfarande, bedömas som tillåten enligt förordningens bestämmelser. I det sammanhanget får prövas om en dispens kan utformas på ett sådant sätt att fridlysningsbestämmelserna i möjligaste mån upprätthålls utan att rådigheten över marken inskränks i betydande grad. Inom ramen för en proportionalitetsbedömning kan också prövas om det är möjligt att upprätthålla skyddet för berörd art på det aktuella området genom områdesskydd eller på annat sätt som ger markägaren möjlighet att få ersättning.

 

Frågan om ett förbud innebär att fastighetsägarens pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras har inte tidigare prövats i målet. Den frågan bör prövas av länsstyrelsen som första instans. I det sammanhanget kan också prövas om skydd för bombmurklan i området kan ges genom en mindre ingripande åtgärd eller i annan form. Men hänsyn härtill ska målet återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

 

Två ledamöter är skiljaktiga i fråga om skälen.


Bifogade filer:

Dom i mål M 9914-15


Senast ändrad: 2017-01-31

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08-561 671 41

Margaretha Gistorp
Hovrättsråd
08-561 675 84

Mikael Schultz
Tekniskt råd
08-561 675 70

Målnummer:

M 9914-15