JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg får påbörjas

[2018-05-14] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har i dag beslutat att tillståndet för anläggande av järn-vägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet får tas i anspråk, dvs. att projektet får påbörjas, utan hinder av att mark- och miljödomstolens dom inte fått laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen har vidare gett prövningstillstånd beträffande ett villkor om buller men inte beträffande övriga frågor.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt gav, efter att regeringen i juni 2014 beslutat att Västlänken är tillåtlig, den 31 januari 2018 Trafikverket tillstånd enligt miljö­balken för anläggandet av järnvägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet i Göteborg. Domstolen avslog ett yrkande av Trafikverket om verkställighet av tillståndet så att projektet skulle få påbörjas även om domen överklagades.

Trafikverket har överklagat mark- och miljödomstolens avgörande gällande ett villkor om buller (villkor 10) samt beslutet om att inte ge verkställighet. Domen har även överklagats av en stor mängd övriga parter som har yrkat att mark- och miljödomstolens avgörande ska upphävas i dess helhet eller ändras i vissa avseenden. Utöver detta har Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska inhämta förhandsbesked från EU-domstolen.

Mark- och miljööverdomstolen gav den 20 mars 2018 prövningstillstånd i frågan om verkställighet. Trafikverkets överklagande i denna del har kungjorts och de som överklagat domen har underrättats om möjligheten att inkomma med yttrande i denna fråga.

Vid en genomgång av målet har Mark- och miljööverdomstolen, som inte funnit skäl att inhämta förhandsbesked från EU-domstolen, nu kommit fram till att det finns skäl att ge prövningstillstånd endast såvitt avser villkor för luftburet buller och stomljud (villkor 10 i mark- och miljö­domstolens domslut). Mark och miljödomstolens dom står därför fast i övriga delar. En eventuell ändring av villkor 10 i en kommande dom har inte en sådan inverkan på anläggandet av järnvägsprojekten Västlänken och Olskrokens planskildhet att verkställighet nu inte kan ges innan domen fått laga kraft.  Mark- och miljö­överdomstolen har därför bestämt att tillståndet får tas i anspråk och projektet påbörjas utan hinder av att domen inte fått laga kraft. 


Bifogade filer:

M 1808-18


Senast ändrad: 2018-05-14

För mer information kontakta:

Henrik Löv
Hovrättsråd
08-561 675 68

Hans Nyman
Hovrättsråd
08-561 672 66

Målnummer:

M 1808-18

Fakta: