JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i Slussenmålet

[2013-03-28] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat prövningstillstånd för Stockholms stads överklagande i Slussenmålet.
Skälet är följande.

Kommanditbolaget T-Bodarne har yttrat sig och Stockholms stad har kommit in med kompletterande material i målet. Med hänsyn till detta och till att målet är synnerligen omfattande finner Mark- och miljööverdomstolen att det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till utan att meddela prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har därför kommit fram till att det finns skäl att meddela prövningstillstånd vad avser Stockholms stads överklagande. 

Mark- och miljööverdomstolen tar inte upp övriga överklaganden.

Handläggningen fortsätter nu och motparterna kommer att beredas möjlighet att yttra sig. En tidsplan för fortsatt handläggning kommer inom kort att upprättas.

Läs beslutet i avidentifierad form här.

Den som önskar ta del av beslutet i sin helhet i elektronisk form kan beställa det via Mark- och miljööverdomstolens elektroniska brevlåda svea.avd6@dom.se

Senast ändrad: 2013-04-09

För mer information kontakta:

Linn Gloppestad
Föredragande
08-561 675 10

Per-Anders Broqvist
Lagman
08-561 675 61

Målnummer:

P 11451-12