JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen sänker höjden på bostadshus i Norra Djurgårdsstaden

[2016-06-16] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har idag ändrat detaljplanen för Gasklocka 3 och 4 i Värtahamnen i Stockholm. Höjden på den byggnad som ska ersätta Gasklocka 4 sänks från 165 meter till 110 meter över nollplanet.

Kommunfullmäktige i Stockholms kommun antog i april 2014 en detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Gasklocka 3 och 4. Planen innebar att Gasklocka 3 skulle bevaras men medgav att Gasklocka 4 från 1930-talet skulle rivas och ersättas med en bostadsbyggnad med högsta totalhöjd på 165 meter.  Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och i närheten av nationalstadsparken.

Kommunens beslut överklagades bl.a. av några föreningar och av Fortum, som har anläggningen Värtaverket ca 700 meter från den planerade byggnaden. Föreningarna hävdade att den höga byggnaden skulle påtagligt skada riksintresset och nationalstadsparken. Fortum menade att byggnaden under viss del av året skulle träffas av en rökgasplym från Värtaverket. Detta skulle kunna leda till klagomål från de boende vilket i sin tur skulle kunna medföra begränsningar för verksamheten vid Värtaverket. 

Mark- och miljödomstolen upphävde planen både på grund av att nationalstadsparken skulle påtagligt skadas och att man vid utformningen av detaljplanen inte tagit tillräcklig hänsyn till Fortums intresse av att bedriva verksamheten vid Värtaverket.

Efter att kommunen överklagat domen har nu Mark- och miljööverdomstolen bedömt att planen inte påtagligt skadar nationalstadsparken eller riksintresset för kulturmiljövården. Höjden på den nya byggnaden skulle dock kunna begränsa verksamheten vid Värtaverket genom rökgasplymen. Genom att byggnaden sänks till 110 meter bedömer dock domstolen att skälig hänsyn tagits till Fortums intresse. Sedan kommunen medgett en sådan sänkning har domstolen ändrat planen i enlighet med detta.


Bifogade filer:

P 5979-15


Senast ändrad: 2016-06-14

För mer information kontakta:

Margaretha Gistorp
Hovrättsråd
08-561 67584
margaretha.gistorp@dom.se

Carl-Gustaf Hagander
Tekniskt råd
08-561 67540
carl-gustaf.hagander@dom.se

Målnummer:

P 5979-15