JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Överklagad detaljplan för kvarteret Plankan

[2013-06-19] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen meddelar dom i målet om detaljplan för kvarteret Plankan.

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat dom i målet om detaljplan för kvarteret Plankan på Södermalm i Stockholm. I domen fastställs kommunens beslut att anta planen vilket innebär att mark- och miljödomstolens dom ändras.

Mark- och miljööverdomstolen har bl.a. godtagit kommunens tillämpning av den s.k. Stockholmsmodellen i detta fall dvs. för bebyggelse inom tät stadsmiljö i centrala Stockholm.

Stockholmsmodellen innebär avsteg från de riktvärden för buller som följer av infrastrukturpropositionen och Boverkets allmänna råd. Mark- och miljööverdomstolen har även gjort bedömningen att de avvägningar som kommunen gjort mellan intresset av att inte påverka befintlig kulturmiljö och intresset av att bygga bostäder, får godtas med hänsyn till det handlingsutrymme som kommunen har. Mark- och miljööverdomstolens dom kan överklagas till Högsta domstolen.  

Läs domen i avidentifierad form här.

Den som önskar ta del av domen i sin helhet i elektronisk form kan beställa det via Mark- och miljööverdomstolens elektroniska brevlåda svea.avd6@dom.se.

Senast ändrad: 2013-06-19

För mer information kontakta:

Margaretha Gistorp
Hovrättsråd
08-561 675 84

Per-Anders Broqvist
Hovrättslagman
08-561 675 61

Målnummer:

P 11296-12