JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Västlänken M 1808-18

[2018-03-20] Mark- och miljööverdomstolen

Den 31 januari 2018 lämnade mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Trafikverket tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggandet av järnvägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet. I domen fattade mark- och miljödomstolen beslut att lämna Trafikverkets yrkande om verkställighet utan bifall.

Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av bl.a. Trafikverket. Trafikverket har i sitt överklagande bl.a. yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska besluta att domen får tas i anspråk, dvs. att arbetet ska få påbörjas, även om domen inte vunnit laga kraft samt att detta ska prövas redan nu genom ett s.k. interimistiskt förordnande.

Mark- och miljööverdomstolen har idag, 20:e mars 2018, meddelat beslut att ge prövningstillstånd i frågan om verkställighetsförordnande av mark- och miljödomstolens dom. Mark- och miljööverdomstolen har kungjort Trafikverkets överklagande av verkställighetsbeslutet. 

Mark- och miljööverdomstolen har ännu inte tagit ställning till om målet i övrigt ska tas upp för prövning. Mark- och miljööverdomstolen avser preliminärt att avgöra frågan om verkställighet samtidigt som domstolen prövar frågan om prövningstillstånd beträffande målet i övrigt.

 

Senast ändrad: 2018-03-20

För mer information kontakta:

Sara Bergdahl
Specialistföredragande
08-561 674 44

Hans Nyman
Hovrättsråd
08-561 672 66