JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Vilthägn för korsningsgrisar ska tas bort

[2014-04-09] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har i en idag meddelad dom prövat ett föreläggande vid vite att avveckla vilthägn inom en fastighet på Gotland. Domen innebär att vilthägnet ska tas bort. 

Länsstyrelsen i Gotlands län har förelagt en fastighetsägare att vid vite avveckla ett uppfört vilthägn inom en fastighet i Gotlands kommun. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, fastställde föreläggandet med vissa ändringar. Fastighetsägaren överklagade därefter domen till Mark- och miljööverdomstolen. 

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det krävs tillstånd för vilthägnet och att ett sådant har saknats. Länsstyrelsen har därför haft rättsligt stöd och fog för sitt föreläggande. Däremot bedömer Mark- och miljööverdomstolen att det saknas rättsligt stöd att i det sammanhanget förelägga om åtgärder såsom avlivning eller avyttring av de djur som hålls inom vilthägnet.

Mark- och miljööverdomstolen erinrar dock i domskälen om att det kan vara straffbart såväl att hålla vilt i hägn utan tillstånd som att sätta ut vilt i frihet.


Bifogade filer:

M 11557-13


Senast ändrad: 2014-04-09

För mer information kontakta:

Helen Blomberg
tf. hovrättsassessor
08-561 674 41

Petter Larsson Garcia
Föredragande
08-561 674 48

Målnummer:

M 11557-13