JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vår uppgift

Svea hovrätt utgör sedan maj 2011 landets mark- och miljööverdomstol. 

Mark- och miljööverdomstolen är överinstans i

  • miljörättsliga mål såsom mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet,
  • fastighetsrättsliga mål såsom fastighetsbildningsmål och expropriationsmål,
  • plan- och byggrättsliga mål såsom mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov.

På Mark- och miljööverdomstolen prövas också överklagade beslut från Statens va-nämnd. Här prövas även mål där Mark- och miljööverdomstolen inte är ensam överinstans, som mål från de arrendenämnder som hör under Svea hovrätts domkrets samt miljöbrottmål.

Information om Mark- och miljööverdomstolens avgöranden finns under fliken Avgöranden på startsidan. Avgörandena publiceras i anonymiserad form kort tid efter att de meddelats. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning för underinstansernas bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Mark- och miljööverdomstolens samling av vägledande avgöranden. Ett sådant avgörande kallas för ett referat. 
Senast ändrad: 2012-06-25